Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracovává twibbit spol. s r.o., IČO: 03569004, se sídlem Zákostelí 190, 679 71 Lysice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C , pod sp. zn. 85486 („my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

2. Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i uživatelů webových stránek www.twibbit.cz (dále jen „webové stránky“).

Jaké osobní údaje zpracováváme

1. Některé z vašich osobních údajů jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání našeho zboží.

Jedná se o tyto vaše údaje:

– jméno a příjmení
– fakturační či doručovací adresa 
– telefonní číslo a e-mail

2. Vaše osobní údaje zpracováváme také v rozsahu zboží, které jste si od nás objednali, naší vzájemné komunikace a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi námi.

3. Pro fungování webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v těchto zásadách.

4. Pokud jste se stali naším zákazníkem, můžeme vám posílat obchodní sdělení po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@twibbit.cz. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

Právní základ zpracování osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování.

U nás jsou to tyto:

a) Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy: Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží, které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky i smlouvy.

b) Náš oprávněný zájem: Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

c) Je to naše povinnost: Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak nařizuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

d) Váš souhlas: Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@twibbit.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých to umožňuje náš oprávněný zájem nebo přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Doba uchování osobních údajů

1. Pokud s vámi uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží. Například z důvodů odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších.

2. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po odeslání zboží nebo vypršení reklamační lhůty.

3. Vaše osobní údaje však vždy zpracováváme pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následujících pravidel:

  • po dobu trvání smlouvy mezi námi
  • po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky)
  • po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky)
  • po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Zpracovatelé osobních údajů

1. Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím zpracovatelům osobních údajů:

  • poskytovatel softwarového řešení eXmind s.r.o., Bělá 115, 511 01 Mírová pod Kozákovem, Česká republika
  • poskytovatel informačního systému ONEsolution s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika

2. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká máte práva

1. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup.

2. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných.

3. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

4. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@twibbit.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

6. Pokud by vás zajímalo, jaké informace o vás ukládáme na základě komunikace, objednávek nebo registrací, které jste nám poskytli, můžete nás požádat o takové sdělení online v sekci Transparentní přístup k osobním údajům.

7. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na info@twibbit.cz a my vám co nejdříve odpovíme.